Obalararası ÇokYasal Sözleşme

OBALARARASI ÇOK YASAL SÖZLEŞME

Sanal Oba Projesi çerçevesinde kendi yasalarına göre kurulan Obalar için Çerçeve Sözleşmedir. Bir oba ancak bu sözleşme ilkelerini kabul ettiğinde OBA olarak anılacak ve Sanal Oba Projesi kapsamında faaliyetlere katılacaktır.

SÖZLEŞME METNİ TASLAK MAHİYETİNDE OLUP GELİŞTİRİLEBİLİR

Aşağıdaki metindeki kavramlar için kısaltmalar ve açıklama:
OBA: Dilimizde yer alan Oba kelimesini herhangi bir ölçekte sanal veya fiziksel topluluk için tercih ettik. OBA kelimesi herhangi bir Sosyo-Politik-Ekonomik-Entitedir. Herhangi bir köy/mahalle/ülke/ülkelerarası birliğe ilişkin medeniyet yapılanmasında her şeyi kapsamaktadır. Örneğin bir şehir içerisinde mahalleler OBAları temsil ederken bir köy içerisinde farklı inançlara sahip gruplar ayrı ayrı OBAları temsil edebilir. Aynı inançtan kişiler bir araya gelerek köy şeklinde bir OBA kurabilir. Bu durumda kurulan her köy bir OBAdır. Farklı din/yasa/inançlara sahip köyler her biri birer OBA olur ve bunlar bir araya gelerek aşağıdaki sözleşme etrafında müşterek hareket edecek yapıları kurarlar. Köyler birleşir beldeler, beldeler birleşir şehirler olabilirler.

SÖZLEŞME METNİ [1]
———————————————————

GİRİŞ

Her OBA’nın insanların toplumsal yaşama hak ve hürriyetlerine sahip olduğu inancıyla hareket eden, her türlü teke indirgemeciliği reddeden, OBAsal farklılıkları eko-kültürel gerçek olarak gören bir denge ve adalet anlayışına sahip, OBAların yasal bağımsızlığına dayanan, bu bağımsızlığı sağlamak ve korumak için kurulacak kurum ve kuralları düzenleyen bu Sözleşme ile insan haysiyet ve şerefine yakışır, barış içinde bağımsızlığı gerçekleştirmeye sözleşmiş olduğumuzu bütün aleme bildiririz.

MADDELER

Madde 1: Birer sosyo-politiko-ekonomik yasal entite olarak her OBA kendi yönetim şekline kendi karar verir, adını da kendi koyar.

Madde 2: Bu Sözleşme çerçevesinde hükmetmek OBAlara aittir. OBAlar hükmetme haklarını bu Sözleşme çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı organlarıyla sağlarlar.

Madde 3: Hiçbir OBA kendi yasalarını diğer OBAlara dayatamaz, diğer OBA üyelerini kendi yasalarına göre yargılayamaz.

Madde 4: OBAsal yasalar yürürlükte oldukları sürece üyeleri için üyelerin bulunduğu bütün zaman ve mekanlarda geçerlidir, hiçbir üye hiçbir zaman ve mekanda üyesi olduğu OBAnın yasaları dışına çıkamaz.

Madde 5: Her OBA üyesi ait olduğu OBA‘ya üye olmaktan doğan yasal sorumluluğu çerçevesinde üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 6: OBAlar amaç ve görevlerini yasalarına göre kendileri saptar, ancak bu amaç ve görevler bu Sözleşmede belirtilen maddelerle çelişkili olamaz.

Madde 7: OBAlar arası yasalar ve bu yasalara dayalı yürütme ve yargı organları OBAlar tarafından bu Sözleşmeye göre düzenlenir.

Madde 8: Bu Sözleşmede imzası bulunan OBAlar olarak Toprak, Su, Güneş ve Havanın tüm canlılar için ortak bir mülkiyet ve Bilginin insanlığın ortak değeri olduğunu kabul ederiz. OBAlar bunlardan adilane ve ekolojik ilkelere göre yararlanmayı taahhüt ederler. Bunlara ilişkin OBAlar arası sorunların çözümü Madde 7 çerçevesince düzenlenir.

Madde 9. Bu Sözleşmeyle bir araya gelen OBA’lar olarak ribanın kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu ortak şekilde beyan ederiz. Her OBA kendi yasaları çerçevesinde Ribaya karşı tedbirleri alır. OBAlar arasında Ribanın oluşmaması için Madde 7 çerçevesinde tedbirler alınır.

KAYNAKLAR

  1. Örnek Sözleşme Metni https://www.facebook.com/notes/chevalier-des-mots/protokol-turkce/165333086905041/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*